O podjetju


Spina Novo mesto d.o.o. je projektivno podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1992. V tem ??asu je iz majhnega biroja s ??tirimi zaposlenimi preraslo v resno in uspe??no podjetje. Skupina strokovnjakov nudi kakovostne re??itve predvsem s podro??ja projektiranja arhitekture in gradbenih konstrukcij. Raznolikost znanj zaposlenih omogo??a projektiranje industrijskih objektov, poslovnih in stanovanjskih zgradb. Rezultat dolgoletnega sodelovanja s podjetji predvsem na Dolenjskem so projekti za ve??je objekte v Tovarni zdravil Krka (Notol, OTO in RKC3, lokacija v Gotni vasi), v Revozu (presernica), TPV-ju, Ursi in Trimu (VRS). V podjetju so nastali tudi projekti za polnilnico vode Costella, Tehnolo??ki park v Celju (objekt 3), poslovni objekt in hladilnico Hmezad ??alec in Centralno ??istilno napravo v Novem mestu. Pri na??rtovanju stanovanjskih objektov je cilj bolj??a kakovost bivanja. Upo??tevane so predvsem uporabnost, preprostost in optimalna prostorska razporeditev. V tako sprojektiranih ve??stanovanjskih hi??ah ??ivijo ljudje v Novem mestu, ??rnomlju, Metliki, Ljubljani in Litiji. Podjetje si, predvsem s kvalitetnim projektiranjem in doseganjem rokov, prizadeva poglobiti zaupanje investitorjev in ohraniti mesto, ki ga zaseda med projektivnimi podjetji v regiji.

Naziv dru??be: SPINA Novo mesto d.o.o., svetovanje, projektiranje, in??eniring, nadzor, arhitektura
Sede?? dru??be: Resslova ulica 7A, 8000 Novo mesto, Slovenija
Telefon: +386 7 373 05 16
Telefaks: +386 7 373 05 13
E-po??ta: spina@spina.si
Mati??na ??tevilka: 5616328000
Dav??na ??tevilka: SI86144359
Transakcijski ra??un: IBAN: SI56 6000 0000 0289 616 (Hranilnica Lon)
Sodi????e vpisa: Okro??no sodi????e v Novem mestu
Osnovni kapital: 664.425,06 EUR
??ifra dejavnosti: 71.111 – Arhitekturno projektiranje
??tevilo zaposlenih: 12