Novice


Razstava ODKRITA ARHITEKTURA

25.09.2015
Razstavni pano (avtor: Igor Derlink)

Razstavni pano (avtor: Igor Derlink)

Razstava ODKRITA ARHITEKTURA je nastala pod okriljem Dru??tva arhitektov Dolenjske in Bele krajine. Njen osnovni namen je predstaviti pomembnej??e dose??ke arhitekturne produkcije na??ih ??lanov v zadnjem obdobju, povod za razstavo pa je tudi 650-letnica ustanovitve Novega mesta.

Predstavitve na razstavnih panojih dopolnjuje katalog, v katerem so poleg osnovnih podatkov o avtorjih in projektih navedene tudi druge reference posameznih avtorjev. Na razstavi sodeluje 29 ??lanov dru??tva. Predstavljenih je pet poslovnih objektov, dva industrijska objekta, en ve??stanovanjski in deset individualnih stanovanjskih objektov, tri po??itni??ke hi??e, ??est objektov za izobra??evanje in ??port, dva sakralna objekta, pet drugih javnih objektov, ter en hotel in po ena urbanisti??na in krajinsko-arhitekturna ureditev. Spekter delovanja arhitektov dopolnjujeta dva primera vodenja prostorskona??rtovalskih projektov v ob??inski strokovni slu??bi. Na razstavi so predstavljeni tudi ??tirje interierji ter po en projekt razstav in publikacij, prikazani pa so ??e trije konservatorski na??rti in ??tiri diplomska dela diplomantov Fakultete za arhitekturo v Ljubljani.

DAD_2015_razstava_pano_Matja??_Paj_Spina

Razstavni pano (avtor: Matja?? Paj)

ODKRITA ARHITEKTURA obele??uje tudi Mesec prostora, ki ga v oktobru organizira Ministrstvo za okolje in prostor in katerega osrednja tema je namenjena mestom in urbanemu razvoju. S sloganom Mesta v prostoru – prostor v mestih ??eli izpostaviti in opozoriti na vlogo mest in urbanih obmo??jih v ??ir??em prostoru na eni strani?? ter vlogo mestnega prostora za kakovost ??ivljenja na drugi strani.

 

 

Mediji o nas:??Dolenjski list, ZAPS, Va?? kanal, Visitnovomesto,

Uspe??na sanacija osnovne ??ole Bir??na vas

24.09.2015

Bir??na-vas-novo-mesto-osnovna-??ola-radon-sanacija-2 Bir??na-vas-novo-mesto-osnovna-??ola-radon-sanacija-3Na podru??ni??ni osnovni ??oli Bir??na vas so bile v notranjih prostorih izmerjene prevelike koli??ine radona (meritve koncentracije pred sanacijo so bile med 900 in 1600 (Bq/m3) bekerelov na kubi??ni meter). V obravnavanem primeru so se pojavile najve??je koli??ine radona ravno ob stiku tal in stene. Potrebna je bila sanacija z gradbenimi posegi, saj z rednim zra??enjem ni bilo mo?? dose??i dovolj nizke koncentracije za primerno delovno okolje.
Sanacija v obmo??ju kleti ni bila potrebna, saj je namembnost prostorov taka, da se ljudje v njih ne zadr??ujejo. Zato je ve??ji del sanacije potekal v pritli??ju. Potrebno je bilo odstraniti obstoje??e obloge in talni konstrukcijski sklop. Pomemben del sanacije je bil odvod radona iz notranjosti objekta, neposredno v okolje in za????ita talne konstrukcije s posebnimi folijami. Ko je bila sanacija kon??ana, je uradna meritev koncentracije radona potrdila, da je bila sanacija pravilno na??rtovana in izvedena. Meritve v letih 2014 in 2015 so pokazale povpre??no koncentracijo 85 bekerelov na kubi??ni meter.

Ve??: Wikipedija, Uprava republike Slovenije za varstvo pred sevanji

Mediji o nas:??Dolenjski list, Dolenjskanews, Svet24.si, Udarni list